تابلوخط ابجد به خط نستعلیق

خطاط: صفدر حسین عفی اله به سال ۱۳۰۱

با قاب چوبی