تابلو خط نستعلیق شکسته

شعر بدون نقطه

طلاکاری شده

قدمت: قاجار

با قاب چوبی