تابلو نقاشی آنتیک

با موضوع «یکی از منازل عرض ساهات»

نقاش: محمودخان صبا

تکنیک ترام

با قاب چوبی طلایی