تابلو نقاشی آنتیک

طرح منظره

امضادار

تمکین گواش

با قاب چوبی