تابلو نقاشی آنتیک

تصویر قشون روس

امضادار

با قاب چوبی قدیمی