تابلوخط روی کاغذ ابر و باد

سیاه مشق میرعبدالرحمن هراتی

به سال ۱۲۶۸ قمری

با قاب چوبی