۲۳ پارچه ظروف غذاخوری بلور رنگی آمریکایی

 • مصرفی (غیردکوری)
 • ۲۳ پارچه
  • ۶ عدد کاسه با قطر ۲۳ و ارتفاع ۱۲ سانتی متر
  • ۱ عدد کاسه با قطر ۲۰٫۵ و ارتفاع ۱۰ سانتی متر
  • ۱ عدد کاسه با قطر ۲۳ و ارتفاع ۱۱ سانتی متر
  • ۱ عدد کاسه با قطر ۱۵٫۵ و ارتفاع ۷٫۵ سانتی متر
  • ۳ عدد کاسه با قطر ۱۷ و ارتفاع ۸٫۵ سانتی متر
  • ۶ عدد بشقاب با قطر ۱۹ و ارتفاع ۳ سانتی متر
  • ۱ عدد بشقاب با قطر ۲۳ و ارتفاع ۲ سانتی متر
  • ۱ عدد دیس بیضی با ابعاد ۳۰٫۵ در ۲۲٫۵ و ارتفاع ۲٫۵ سانتی متر