كاربرد گونه شناسی در تعيين اصالت نسخ خطی

توسط |۱۴۰۱-۹-۱۲ ۰۶:۴۰:۳۰ +۰۰:۰۰۹ام آذر, ۱۴۰۱|بلاگ|

مقاله حاضر، نوشته "سعيده كمائی فرد" استاديار سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، به كاربرد گونه شناسی