تابلو نقاشی لیلی و مجنون

مینیاتور

تشعیر

قدمت: ۴۰ سال

با قاب چوبی